TIETOSUOJA 


Rekisteri- ja tietosuojaseloste 


Tämä on SISU COACHING OY:N 

henkilötietolain (10 ja 24 §)  

ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR)

mukainen tietosuoja - ja rekisteriseloste. 

Laadittu 12.12.2020 

Viimeisin muutos 12.12.2020.

1. Rekisterinpitäjä

SISU COACHING OY, Y - Tunnus : 3162984 - 8, 

Kvartsiraitti 10, 01700 Vantaa, Suomi / Finland 

Käräjäoikeus : Helsinki : Suomi / Finland

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Senja Länsiö, senja.laensioe@sisu-coaching.fi, +358 41 750 9566

3. Rekisterin nimi

Yrityksen asiakasrekisteri, markkinointirekisteri, sidosryhmärekisteri, verkkopalvelun käyttäjärekisteri, jäsenrekisteri, työntekijärekisteri tms. 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
- henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)
- sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
- laki
- julkisen tehtävän hoitaminen (mihin perustuu), tai
- rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde, työsuhde, jäsenyys).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, markkinointi tms.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Kerro tässä myös tietojen säilytysaika, mikäli mahdollista. Kerro myös, jos tiedot esimerkiksi anonymisoidaan tietyn ajan kuluttua.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Mikäli luovutat henkilötietoja eri tahoille, kerro tässä mahdolliset vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Mikä on tavaramerkki?

Tavaramerkki on tunnusmerkki, joka erottaa yrityksen tarjoamat tuotteet ja palvelut muiden yritysten vastaavista. Tavaramerkki toimii siis markkinoilla erottamisvälineenä. Tavaramerkki on tarkoitettu käytettäväksi elinkeinotoiminnassa, mutta tavaramerkin hakijana ja haltijana voi aivan hyvin olla yksityishenkilö.

Tavaramerkki on yksinoikeus

Tavaramerkki antaa haltijalleen oikeuden kieltää muita käyttämästä samaa tai sekaannusvaaran aiheuttavaa merkkiä samankaltaisten tavaroiden tai palveluiden yhteydessä.

Tavaramerkkejä on monenlaisia

Tavaramerkki voi olla esimerkiksi sana tai useampia sanoja yhdessä, kuvio, iskulause, näiden yhdistelmä, äänimerkki tai kolmiulotteinen merkki. Tällöin tavaran tai sen päällyksen muoto toimii tavaramerkkinä. Lisäksi tavaramerkki voi olla esimerkiksi multimediamerkki tai sijaintimerkki.


Lähde : prh.fi

Laadittu : 12.12.2020

Viimeisin muutos : 12.12.2020


Änderungen beim Markenschutz 

für Werbeslogans

Vorsprung durch Technik

SISU COACHING SLOGAN 

"SISULLA JA SYDÄMELLÄ"

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat die bisher restriktive Praxis hinsichtlich der Registrierung von Werbeslogans als Marken des Deutschen Patent- und Markenamtes sowie des für europäische Marken zuständigen Harmonisierungsamtes für den Binnenmarkt revidiert. Mit der Schutzfähigkeit von Zusätzen wie "Vorsprung durch Technik", die eine Markenanmeldung der Audi AG betraf, ergeben sich für Unternehmen neue Möglichkeiten, ihre häufig aufwändig geschaffenen "Claims" zu monopolisieren und gegenüber einer Verwässerung durch Wettbewerber zu schützen.

Im juristischen Sinne handelt es sich bei einer Marke um ein Zeichen, das die Funktion hat, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Mit Inkrafttreten des Markengesetzes im Jahre 1995 wurden der Marke neben dieser sogenannten Herkunftsunterscheidungsfunktion weitere Funktionen zuerkannt.Dies gilt insbesondere auch für die Werbefunktion der Marke. Waren zur Zeit des Warenzeichengesetzes nur solche Werbeslogans als Warenzeichen schutzfähig, die zusätzlich noch den Namen des Herstellers enthielten, wie beispielsweise bei dem damals bereits schutzfähigen Slogan "Lass dir raten, trinke Spaten" oder solche Slogans, die außerdem den Namen des Produktes enthielten, wie beispielsweise bei dem Slogan "Genießer trinken Doornkaat", so konnten diese Maßstäbe nun nicht mehr gelten.Gleichwohl wurde ein Großteil der Markenanmeldungen, die einen Werbeslogan zum Gegenstand hatten, mit der Begründung als schutzunfähig zurückgewiesen, der Slogan weise nicht die für die Eintragung als Marke erforderliche sogenannte Unterscheidungskraft auf. Es würde sich nämlich nur um eine werbeübliche Anpreisung handeln, in der die relevanten Verkehrskreise, beispielsweise die Verbraucher, keinen Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen sehen.Das Deutsche Patent- und Markenamt und die übergeordnete Instanz, das Bundespatentgericht, hat deshalb stets gefordert, ein Werbeslogan müsse einen fantasievollen Überschuss aufweisen und von besonderer Originalität sein, einen Überraschungs- und Merkeffekt auslösen, um als Marke schutzfähig zu sein. Im Ergebnis wurden beispielsweise Werbeslogans wie "Du darfst" für Halbfettmargarine oder "The Spirit of Nature" für Seifen und Pflegeprodukte als schutzfähig betrachtet, nicht aber Werbeslogans wie 'Den Mobilen gehört die Welt' für Kraftfahrzeuge oder "Is egal" für Getränke.Diese restriktive Eintragungspraxis wurde auch vom Europäischen Gerichtshof über Jahre mit kleineren Korrekturen mit der Begründung gebilligt, der Verkehr sehe gewöhnlich keinen betrieblichen Herkunftshinweis in einem Werbeslogan, also erkenne darin keine Marke.Im Jahre 2003 hat die Audi AG den Werbeslogan "Vorsprung durch Technik" für eine Vielzahl von im Wesentlichen technikbezogenen Waren und Dienstleistungen als Gemeinschaftsmarke, das heißt europäische Marke, beim hierfür zuständigen Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt angemeldet. Für die Waren Kraftfahrzeuge wurde der Werbeslogan als Marke unmittelbar eingetragen, da das Markengesetz die Eintragung auch von ursprünglich nicht unterscheidungskräftigen Zeichen vorsieht, wenn diese bei den relevanten Verkehrskreisen eine überragende Bekanntheit genießen und "verkehrsdurchgesetzt" sind.Dies wurde für den in Rede stehenden Werbeslogan für die Waren Kraftfahrzeuge angenommen. Für alle übrigen Waren und Dienstleistungen wurde der Werbeslogan mit der Begründung zurückgewiesen, es handele sich lediglich um eine Sachaussage, die nur als werbende Beschreibung oder lobende Anpreisung aufgefasst werde. Der Verkehr könne darin die Botschaft erkennen, die Lieferung und Herstellung besserer Waren und Dienstleistungen werde durch technische Überlegenheit herbeigeschafft. Ein Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen, das heißt eine Marke, können nicht erkannt werden.Die Audi AG hat daraufhin sämtliche Rechtsmittel ausgeschöpft. Schlussendlich hat der Europäische Gerichtshof festgestellt, der Werbeslogan "Vorsprung durch Technik" weise auch für die übrigen Waren und Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet wurde, die erforderliche Unterscheidungskraft auf und ist deshalb als Marke schutzfähig. Zur Begründung führt der Europäische Gerichtshof aus, dass Werbeslogans naturgemäß in mehr oder weniger großem Umfang eine Sachaussage enthalten, die jedoch allein der Unterscheidungskraft nicht entgegensteht. Ferner üben Werbeslogans naturgemäß eine Werbefunktion aus. Dabei kann die erforderliche Unterscheidungskraft selbst dann vorliegen, wenn die Werbefunktion des Slogans im Vordergrund steht.Der Europäische Gerichtshof hat dankenswerterweise einige Indizien genannt, die darauf hindeuten, dass ein als Marke angemeldeter Werbeslogan die erforderliche Unterscheidungskraft aufweist. Demnach darf ein Slogan nicht für die Waren und Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet wurde, einen beschreibenden Inhalt aufweisen. Es darf sich außerdem nicht um eine gewöhnliche Werbemitteilung handeln. Stattdessen sollte der Werbeslogan eine gewisse Originalität oder Prägnanz aufweisen, leicht merkfähig sein und beim Verkehr einen Denkprozess auslösen bzw. ein Mindestmaß an Interpretationsaufwand erfordern.Es bleibt abzuwarten, welche Auswirkungen diese Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes auf die Eintragungspraxis des Deutschen Patent- und Markenamtes in Bezug auf Werbeslogans haben wird. Insbesondere sollte das Amt den Anmeldern verdeutlichen, in welchen Fällen die vom Europäischen Gerichtshof genannten Indizien für das Vorliegen von Unterscheidungskraft gegeben sind. Insofern muss die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes durch die Praxis des Deutschen Patent- und Markenamtes noch ein wenig mit Leben erfüllt werden.Klar ist jedoch, dass auch in der Welt der Juristen angekommen zu sein scheint, dass ein Werbeslogan oder "Claim" grundsätzlich als Marke fungieren kann und deshalb ein schützenswertes Gut darstellt. So ist der Verkehr mittlerweile daran gewöhnt, einen Werbeslogan als betrieblichen Herkunftshinweis aufzufassen.Ein Großteil der Indukom-Leser wird zweifelsohne hinter den Aussagen "Driving the world" und "work. don't play." die Unternehmen SEW-Eurodrive und Metabo erkennen. Ganz offensichtlich ist nun die Eignung von Claims und Slogans als betrieblicher Herkunftshinweis erkannt. Prominente Beispiele sind: "Nichts ist unmöglich", "Gute Preise, gute Besserung" oder aber auch "Geiz ist geil", hinter denen nicht nur der von den Gerichten so gern zitierte "Durchschnittsverbraucher" ein bestimmtes Unternehmen erkennt, sondern auch die häufig etwas realitätsfern erscheinenden Prüfer der Markenbehörden.In diesem Sinne bleibt festzustellen: "Es gibt viel zu tun - melden wir es an."


Quelle :


Dr. rer. nat. Marco Findeisen 

Stand : 12.12.2020