YLEISET SOPIMUSEHDOT


Vakiosopimusehdoista käytetään yleisesti termiä "yleiset sopimusehdot". Näillä tarkoitetaan sopimusehtoja, jotka on tarkoitettu käytettäviksi useissa yksittäisissä eri sopijapuolten välisissä sopimuksissa. Yleiset sopimusehdot ovat eri intressitahojen laatimia ehtoja, joilla tietyn alan toimijat solmivat sopimuksia. Yleiset sopimusehdot voivat olla joko yksipuolisesti laadittuja tai osapuolten ja heitä edustavien tahojen yhdessä laatimia.

Hankintayksikön tulee ennakoida hankintasopimuksen olennaiset sopimusehdot jo tarjouspyynnön laatimisvaiheessa. Niiden lisääminen tai muuttaminen myöhemmin sopimuskaudella ei ole mahdollista, koska tällainen muutos katsotaan laittomaksi suorahankinnaksi. Hankintalaissa on luettelo sallituista tai kielletyistä sopimusmuutoksista, joka ei ole kuitenkaan tyhjentävä.

Yksinkertaisissa hankinnoissa usein viittaus yleisiin sopimusehtoihin voi riittää, vaikka selvyyden vuoksi ne olisi hyvä liittää aina mukaan tarjouspyyntöön. Vaativimmissa hankinnoissa kaikki merkittävät sopimusehdot tulee sisällyttää tarjouspyyntöön esimerkiksi sen liitteenä olevan hankintasopimusluonnoksen muodossa.

Oikeuskäytännön perusteella ei ole mahdollista antaa vastausta siihen, milloin pelkkä viittaus yleisiin sopimusehtoihin riittää ja milloin ne tulisi liittää fyysisesti osaksi sopimusta. Varminta on, että ne ovat sopimuksen liitteenä.


YKSILÖLLISET EHDOT JA 

YLEISET SOPIMUSEHDOT


Hankintasopimuksessa saatetaan käyttää sekä yksilöllisiä ehtoja että yleisiä sopimusehtoja. Mikäli nämä ovat ristiriidassa keskenään, menevät yksilölliset ehdot yleisten sopimusehtojen edelle.

Tarjouspyyntöjä/sopimuksia ei tule laatia siten, että tehdään yksilölliset ehdot ja laitetaan liitteeksi yleiset sopimusehdot, joiden tiedetään olevan yksilöllisten ehtojen kanssa ristiriidassa. Sen sijaan tarjouspyyntöön/sopimusasiakirjaan tulee kirjata, miltä osin yleiset sopimusehdot eivät kyseessä olevassa sopimuksessa tule sovellettaviksi. Tämä selventää tarjouspyyntöä/sopimusta ja ennaltaehkäisee ristiriitoja.


TILANNE : 10.10.2020